Първо СУ „Свети Седмочисленици“ Търговище е партньор в eTwinning проект „Making Europe, EPAS“

eTwinning

Първо СУ „Свети Седмочисленици“ Търговище вече е партньор в eTwinning проект „Making Europe, EPAS“. Към момента, останалите партньори са училища посланици от Португалия и Германия. Предстои включване на унгарско училище. Проектът е отворен и за други европейски училища, с каквито продължаваме да търсим и осъществяваме контакти и създаваме сътрудничества. Работният език на проекта е английски.

Ето по-подробна информация за проекта:

еTWINNING PROJECT “MAKING EUROPE, EPAS”
( ДА „СЪЗДАДЕМ” ЕВРОПА, EPAS)

ЗА ПРОЕКТА
– Споделяме една и съща европейска програма-„Училища посланици на Европейския парламент”.
– Обединени сме от едни и същи цели: предприемане на действия за повишаване на информираността за Европа/Европейския съюз и за европейската парламентарна демокрация сред младите хора; активно познание за Европейския съюз като цяло и по-специално за Европейския парламент, като основната цел е разбирането от младите хора на важността на гласуване на изборите за Европарламент през 2019 г.
– Споделяме инициативите и действията, които сме предприели в нашите училища, за да постигнем тези цели.
– Конкретизираме мотото „Обединени в многообразието“. Всички ние искаме да си сътрудничим в процеса на европейска интеграция и изграждане.
– Създаваме виртуална транснационална, мултикултурна и многоезична общност на старши и младши посланици.
– Създаваме нови контакти, междуучилищни партньорства и приятелства.

ЦЕЛИ
– Обучение по европейски въпроси: Брекзит, реформа на институциите, емиграция, демографски и икономически растеж, обща политика за сигурност, активно участие в демократичните процеси, политики за младежта и др. под.;
– Възпитаване в критично мислене и отношение по европейските въпроси;
– Формиране и развиване на гражданско съзнание за по-голямо участие в обществения живот;
– Засилване на чувството за принадлежност и идентификация с Европейския съюз, приобщаване към европейските ценности;
– Осигуряване на разнообразен образователен опит чрез иновативни, интерактивни и мотивиращи дейности;
– Развиване на езикови и комуникативни умения;
– Подобряване на уменията за учене чрез дигитално обучение;
– Разширяване на културните хоризонти чрез контакти с други езици и култури.

РАБОТЕН ПРОЦЕС
Януари: взаимно опознаване на партньорите; представяне на училищата и посланиците; работа по темите „Културно наследство”, „Европейско гражданство“ и „Европейски ценности”; представяне на културно-историческото наследство на регионите и градовете на партньорите; привличане на нови партньори от други европейски училища-участници в Програмата.
Февруари: контакти и сътрудничество с местната общественост и администрация, ОИЦ и „Европа Директно”; работа по темите за важността на доброто образование, възможности за образование в друга европейска държава, програма Еразъм+.
Март: изпълнение и обмен на работни стратегии и добри практики за работа в рамките на Програмата, като: срещи с членове на Европейския парламент, семинари, използване на социалните мрежи, създаване на мултимедийни продукти, иновативни и интерактивни методи; провеждане на дейности във връзка с Международния ден на жената; работа по темата за равенсството между половете.
Април: създаване и споделяне на обучителни ресурси по темите на Програмата; осъществяване на виртуални мобилности между учители и ученици от училищата-партньори; осъществяване на интердисциплинарен проект на тема „Европа на моите мечти” и споделяне на резултатите от него.
Май: планиране и осъществяване на дейности от „Седмицата на Европа”; „Избори за Европарламент през 2019 г.”, „ Познаваме ли се по-добре?”, „Какво ни привлича и/или отблъсква да участваме в демократичните процеси и обществения живот?” – онлайн комуникация между ученици.
Юни: отчитане и анализ на резултатите от eTwinning партньорството и участието в Програмата: „Преди и след. Промених се! А ти промени ли се?“; обмен на идеи за разпространение на резултатите от участието ни в Програмата с училищната общност, други училища и с местната общественост като цяло: дигитални „разкази”, промоционални и информационни видеа и др. под.; планиране на действия с цел постигане на устойчивост и мултиплициране на резултатите; планиране на бъдещи съвместни дейности и партньорства.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
– Развитие на дигиталната грамотност на участниците – ученици и учители;
– Повишени нива на ангажираност и сътрудничество между участниците, училищната общност и местната общественост;
– Засилена европейската идентичност и осведоменост.
– По-добро познаване и използване на потенциала на eTwinning платформата;
– Развиване на „меки” умения: работа в екип, комуникация, творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, вземане на решения, когнитивна гъвкавост.

Вашият коментар